Организатор и официални правила на играта

Промоционалната игра /“Играта“/  се организира и провежда от „Ломско пиво“АД, със седалище и адрес на управление: гр.София 1303, район Триадица, ул.“Позитано“ № 9А, ет.5, офис 15,  ЕИК 111008825, наричано по-долу за краткост „Организатор“ и адрес за кореспонденция: гр.Лом 3600, ул.Александър Стамболийски № 43.

повече информация